ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินการ

ข้อมูลนำเสนอผลการดำเนินการ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การอนุมัติ งบการเงินประจำปี การพิจารณาจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น

ซึ่งบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทหรือเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ

ปี 2560

  ปี 2558

   ปี 2557

    ปี 2556

     ปี 2555

      ปี 2554

       ปี 2553