ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการให้บริการตามกลุ่มประเภทการใช้งาน

หน่วย: ล้านบาท 2558 2559 2560
จำนวนเงิน ร้อยละ (%) จำนวนเงิน ร้อยละ (%) จำนวนเงิน ร้อยละ (%)
Internet Access 400 30.6% 399 28.9% 397 28.3%
Private Network 361 27.6% 370 26.8% 393 28.0%
IPLC 248 19.0% 287 20.8% 301 21.4%
อื่น 297 22.7% 326 23.6% 313 22.3%
รายได้จากการให้บริการ 1,306 100.0% 1,382 100.0% 1,404 100.0%

ตัวเลขสำคัญทางการเงิน

หน่วย 2558 2559 2560
รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท 1,305.9 1,382.1 1,404.2
อัตราการเติบโต % 3.2% 5.8% 1.6%
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 541.1 537.8 511.6
EBITDA ล้านบาท 591.4 636.5 442.6
EBITDA (หากไม่รวมรายการพิเศษ) ล้านบาท 594.5 643.4 633.4
กำไรสุทธิ ล้านบาท 113.9 99.4 -88.7
กำไรสุทธิ (หากไม่รวมรายการพิเศษ) ล้านบาท 116.4 104.9 65.5
อัตรากำไรขั้นต้น % 41.4% 38.9% 36.3%
อัตรากำไร EBITDA % 44.8% 45.8% 31.3%
อัตรากำไรสุทธิ % 8.6% 7.2% -6.3%
0 0 0
อัตรากำไร EBITDA (หากไม่รวมรายการพิเศษ) % 45.1% 46.3% 44.8%
อัตรากำไรสุทธิ (หากไม่รวมรายการพิเศษ) % 8.8% 7.6% 4.6%
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,645.7 4,036.9 4,929.4
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ล้านบาท 1,888.6 2,258.3 2,248.8
หนี้สินรวม ล้านบาท 2,349.3 2,636.8 2,677.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 1,296.4 1,400.0 2,252.0
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) % 3.4% 2.6% -2.0%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) % 8.8% 7.4% -4.9%
อัตราหนี้สินต่อทุน เท่า 1.8 1.9 1.2