Archives

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น