การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Date: 25/04/2014
Location: ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน) กรุงเทพฯ