การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม

1044NWS221120220804170153T