การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

SYMC_AGM_270412