การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ AGM 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า (แก้ไขหัวข้อ)

4069362