การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า

Symc_ข่าว14ธค18เชิญเสนอวาระ

 

Download