การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า

Invitation_AGM_131219_T