การเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและชี้แจงเงื่อนไขในการลงมติในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4154933