วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“หัวใจของซิมโฟนี่ ที่มั่นคงยั่งยืน เต้นอยู่ได้ด้วย
การเรียนรู้ นวัตกรรม ศักยภาพ คุณธรรมและ ความสุขของคน

พันธกิจ

“เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน”