ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

การพิจารณา 1
การพิจารณา 1
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
การพิจารณา 2
การพิจารณา 2
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่องความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
การพิจารณา 3
การพิจารณา 3
ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
SYMC 23/02/2565 10/03/2565 19/05/2565 เงินปันผลประจำปี (เงินสด) 0.0750 01/01/2564–31/12/2564
SYMC 25/02/2564 26/03/2564 20/05/2564 เงินปันผลประจำปี (เงินสด) 0.055 01/01/2563–31/12/2563
SYMC 14/04/2563 29/04/2563 13/05/2563 เงินปันผลระหว่างกาล 0.021 01/01/62-31/12/62
SYMC 25/02/2562 09/05/2562 27/05/2562 เงินปันผล 0.03 01/01/61-31/12/61
SYMC 24/02/2561 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/60-31/12/60
SYMC 21/02/2560 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/59-31/12/59
SYMC 23/02/2559 03/05/2559 24/05/2559 หุ้นปันผล 12 : 01 01/07/58-31/12/58
SYMC 23/02/2559 03/05/2559 24/05/2559 เงินปันผล 0.00926 01/07/58-31/12/58
SYMC 11/08/2558 26/08/2558 09/09/2558 เงินปันผล 0.11 01/01/58-30/06/58
SYMC 19/02/2558 30/04/2558 21/05/2558 เงินปันผล 0.28 01/07/57-31/12/57
SYMC 07/08/2557 20/08/2557 04/09/2557 เงินปันผล 0.15 01/01/57-30/06/57
SYMC 21/02/2557 30/04/2557 20/05/2557 เงินปันผล 0.43 01/07/55-31/12/55
SYMC 09/08/2555 21/08/2555 05/09/2555 เงินปันผล 0.15 01/01/55-30/06/55
SYMC 16/02/2555 03/05/2555 18/05/2555 เงินปันผล 0.38 01/07/54-31/12/54
SYMC 11/01/2554 23/08/2554 09/09/2554 เงินปันผล 0.15 01/01/54-30/06/54
SYMC 25/02/2554 22/04/2554 12/05/2554 เงินปันผล 0.53 01/01/53-31/12/53