ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1.   TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD 203,143,797 46.84
2.   นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ 40,533,334 9.35
3.   นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร 39,687,013 9.15
4.   นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร 19,355,478 4.46
5.   นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 13,337,551 3.08
6.  บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 11,728,785 2.70
7.   นายวันชัย สมบูรณ์ผล 10,581,122 2.44
8.   นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ 7,422,451 1.71
9.   กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 6,917,949 1.60
10.   กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม 4,667,953 1.08