ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567)

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1.   TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD 203,143,797 46.84
2.   นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ 40,533,334 9.35
3.   นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร 39,687,013 9.15
4.   นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร 19,355,478 4.46
5.   นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 13,337,551 3.08
6.   นาย วันชัย สมบูรณ์ผล 9,347,922 2.16
7.   นาย ปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ 7,402,451 1.71
8.   กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 6,917,949 1.60
9.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,407,912 1.25
10.  UBS AG LONDON BRANCH 4,344,500 1.00