ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Financial Highlights
* เฉพาะรายได้จากการให้บริการและการขาย