ธนาคารทหารไทย เซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

คุณวัลลภา โปษยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สามจากขวา) คุณจันทร์เจิม พิทักษ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทธุรกิจ 6 (ที่สองจากขวา) และ คุณอรุณี คงมาลัย ผู้จัดการ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ 6 ขวาสุด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (ที่สามจากซ้าย) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่สองจากซ้าย) และนางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บัญชี และธุรการ (ซ้ายสุด) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาขน) เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการลงทุนขยายพื้นที่การให้บริการและการพัฒนาโครงข่ายใยแก้วนำแสง และเสริมสร้างศักยภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต