บริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษทางด้านภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน