คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน_Q22562_T