แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน

1044NWS070120221701360220T