แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ1044NWS230220222003430182T