แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4 ส่วนที่ 2/2)

แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4 ส่วนที่ 2-2)