แจ้งมติกรรมการ: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Notification of Approval of Interim Dividend Payment_T