แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มวาระการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน การเพิ่มทุน และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

4126209