แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน การเพิ่มทุน และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ2560