แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ แก้ไขอำนาจกรรมการ แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง กำหนดรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ Record Date

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ แก้ไขอำนาจกรรมการ