แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ แก้ไขอำนาจกรรมการ แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง กำหนดรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ Record Date (เพิ่มราคาเสนอขาย RO)

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มราคาเสนอขาย RO)