แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4110432