แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1044NWS270220242214340471T