แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1044NWS050620201741030969T