แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

CH1044NWS110420231911100051T