แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มหมายเหตุใน template)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เพิ่มหมายเหตุใน template)