แบบรายงานการเพิ่มทุน (Form F53-4) (แก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (Form F53-4) (แก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)