ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1044NWS270220242214340471T

เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1044NWS121020231846030346T