รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

Report on the utilization of increased capital_T