มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2562

Shareholders meeting's resolution_TH_2562